ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (IEMC)

INDUSTRIAL ENVIRONMENT MONITORING CENTER

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-202-4088

จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 - 16:30

diw.iemc@gmail.com

ติดต่อเรื่องทั่วไป

iemc.cems@diw.mail.go.th

ติดต่อ เรื่อง CEMS

iemc.opms@diw.mail.go.th

ติดต่อ เรื่อง OPMS