ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (IEMC)

INDUSTRIAL ENVIRONMENT MONITORING CENTER

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-430-6312 ต่อ 2109

จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 - 16:30

diw.iemc@gmail.com

ติดต่อเรื่องทั่วไป

poms.support@diw.mail.go.th

ติดต่อเรื่อง CEMS (มลพิษอากาศ) และ WPMS (มลพิษน้ำ)

Line Official

LINE ID : @iemcdiw