ภารกิจ

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล

(Pollution Online Monitoring System : POMS)

Learn More

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศเคลื่อนที่

(Online Pollution Monitoring mobiles)

Learn More

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

(Online pollution monitoring station)

Learn More

ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล

(Online pollution monitoring displays )

Learn More