ภารกิจ

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล

(Pollution Online Monitoring System : POMS)

Learn More

ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) (ระบบเก่า)

Learn More

ระบบบันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์

Learn More

ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล

Learn More