• ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
    Industrial Environmental Monitoring Center : IEMC

เกี่ยวกับศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารก...วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/2562 โดยมีน...

Read More

นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินก...วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิท...

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมกรมโรงงานอุตสาหกรรม“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ปลื้ม 8 เดือนนักลงทุนไทย-เทศขออนุญาต...

Read More

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS)

appstore_icon ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ พ.ศ. 2544
appstore_icon ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2550กฎหมายระบบตรวจมลพิษระยะไกล (OPMS)

appstore_icon ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
appstore_icon ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
appstore_icon ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
appstore_icon ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัด น้ำเสียติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550


 

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>>
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน CEMS

appstore_icon ขั้นตอนการขอเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
google_icon คู่มือการติดตั้งโปรแกรม CEMS Transfers
amazon_icon ฟอร์มแจ้งข้อมูล (สำหรับการขอเชื่อมต่อครั้งแรกหรือมีเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
appstore_icon โปรแกรม Teamviewer
appstore_icon คู่มือการใช้งานสำหรับโรงงาน/ผู้ประกอบการ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
appstore_icon โปรแกรม CEMS CLIENT
google_icon คู่มือการติดตั้งโปรแกรม CEMS CLIENT

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OPMS

amazon_icon ฟอร์มแจ้งข้อมูล (สำหรับครั้งแรกหรือมีเปลี่ยนแปลง)
google_icon ตรวจสอบการส่งข้อมูล (สำหรับโรงงาน)
google_icon โปรแกรมผ่านระบบ Internet (new)
google_icon โปรแกรมผ่านระบบ modem
google_icon แจ้งปัญหาการใช้งาน
google_icon วิธีการแจ้งปัญหาผ่านเว็บ
google_icon หนังสือขอความร่วมมือเปลี่ยนจากระบบ Modem เป็นระบบ Internet